Make your own free website on Tripod.com


 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

שלום רב,

אנו מודים לך על משלוח המשוב בנושא נושא. הפרטים אשר הועברו אלינו הם:

שם: שם

תואר: תואר

משרד/חברה: משרד/חברה

כתובת: כתובת

טלפון: טלפון

פקס: פקס

דואר אלקטרוני: דואר אלקטרוני

 

במידה וחל שיבוש באחד מהפרטים המנויים לעיל, יש לחזור לטופס המשוב ולתקנם.

 

                                                       בברכה,

                                                                אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי