Make your own free website on Tripod.com

אודות האגף
 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

כללי

אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר העסקי, הוקם במחצית השנייה של שנת 2001, מכוח החלטה של הנהלת משרד האוצר. האגף הוקם במסגרת החברה הממשלתית ענבל חברה לביטוח בע"מ. בפעילותו השוטפת, פועל האגף כזרוע הארוכה של החשב הכללי, במספר תפקידים כמפורט להלן.

באגף מועסקים תשעה עובדים, עם התמחות רב תחומית הכוללת: משפטים, כלכלה, ראיית חשבון, שמאות מקרקעין, ניהול, לוגיסטיקה ותכנון עירוני.

 

הרקע להקמת אגף הפרויקטים

על מנת להוציא לפועל את מדיניות הממשלה, נוצר הצורך להקים גוף אשר יפעל לקידומם של הפרויקטים השונים, ויענה על הצרכים של רשויות המדינה השונות.

אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי, נולד כתוצאה מקיומם של חסרים שעיקרם:

 • העדר קיומו של גורם מקצועי המקדם את הוצאתם לפועל של פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי - כל פרויקט התנהל בפי עצמו (הפרויקטים מאופיינים בריבוי גורמים מעורבים ןאינספור פעילויות, פרטים ומסמכים).

 • היעדר גורם מקצועי הפועל לניהול הידע, לטיפול בנושאי רוחב ולהתמחות בגיבוש מסמכי וההליך המכרזי - פעילות רוחבית בין הפרויקטים.

 • היעדר תמונה כוללת על כלל פרויקטי ה- PFI.

 • היעדר גורם מקצועי המלווה את ניהול ההסכמים משלב החתימה עליהם ולכל אורך תקופת ההסכם.

 • היעדר שליטה ובקרה על התקציבים ללווי פרויקטים.

 

תפקידי האגף

תפקידיו העיקריים של האגף הנם:

 • יצירת גורם מקצועי בתחום פרויקטי PPP/PFI.

 • ייעול ההליך המכרזי - טיפול בסוגיות רוחב, אינטגרציה בידע בין הפרויקטים וכו'.

 • ליווי יישום הסכם ה- PFI לאורך תקופת ההסכם (במהלך ההקמה, ההפעלה וההעברה).

 • תיאום בין הגורמים הממשלתיים השונים המעורבים בפרויקטים לבין עצמם.

 • תאום בין הגורמים הממשלתיים המעורבים בפרויקטים לבין המציעים / זכיינים.

 • יצירת סטנדרטיזציה בתחום.

 • צבירת ידע וניהול מאגר מידע מרכזי בתחום.

 • שליטה ובקרה על תקציבי העסקת יועצים מקצועיים.

 לתחילת העמוד

מעורבות האגף בפרויקטים

הפרויקטים בהם מעורב האגף הינם בתחומי התחבורה (כבישים, רכבות קלות וכו), התפלת מים, בינוי ואנרגיה. מטבע הדברים פרויקטים לאומיים רחבי היקף בתחומי התשתית, הינם בהיקף כספי גדול, ומצריכים שיתוף של מספר רב של גופים, ממשלתיים ומקומיים, בכל אחד משלבי הגיית הפרויקט, תכנון הפרויקט, בנייתו והפעלתו. 

למעורבות האגף בפרויקטים השונים, מספר היבטים, אשר כולם יחד נותנים פתרון כולל ומקיף לניהול ההליכים השונים לקידומו של כל פרויקט ופרויקט.

מעורבות מקצועית

האגף נוטל חלק מהותי בכל נושא מקצועי, לרבות:

 • מעורבות בועדות המשנה; ליווי ההליכים (השתתפות בגיבוש המלצות/מסמכים וכו').                                

 • מעקב אחר לוחות הזמנים ויישום החלטות הועדות.

 • הקמת מאגר מידע של הפרויקטים השונים (מסמכי מכרז, הסכמים וכו').

 • טיפול בנושאי רוחב.

 • גיבוש מסמכים גנריים.

ריכוז ועדות

האגף הוא המרכז את פעילות הועדות השונות, לרבות:

 • סדר יום.

 • רישום פרוטוקולים.

 • גורם קשר עם מתמודדים/מציעים.

 • הפעלת היועצים החיצוניים (חלקי).

אדמיניסטרציה

 • הפקת מסמכי המכרז.

 • מכירת מסמכי המכרז.

 • קבלת הצעות (תיבת מכרזים).

 • שמירת ההצעות המקוריות.

 • ארגון כנסים וסיורים.

יועצים

מורכבות הפרויקטים, והיותם רב תחומיים, מחייבים קבלת יעוץ מקצועי מטובי המומחים מישראל ומחו"ל, כאשר הממשק בין הועדות השונות ליועצים, נעשה דרך האגף:

 • גיבוש הערכת תקציב לליווי הפרויקט.

 • הוצאת הזמנות לקבלת הצעות.

 • מעורבות בניתוח ההצעות וגיבוש המלצות לבחירה.

 • אישור חשבונות (מאשר ראשון).

 • הקמת מאגר יועצים.

 

הפרויקטים

האגף ממלא מספר רב של תפקידים בועדות השונות:

 • רכבת קלה תל אביב - משקיף בועדה.

 • רכבת קלה ירושלים - ריכוז הרשות הממונה (JPTA).

 • שדה התעופה חיפה - ריכוז ועדה.

 • מנהרות הכרמל - ריכוז הרשות הממונה (CTA)

 • כביש 431 - ריכוז ועדה.

 • כביש 531 - ריכוז ועדה.

 • עוקף קריות - ריכוז ועדה.

 • נתיב מהיר תל אביב - ריכוז ועדה.

 • יח"פ - מישור רותם -

 • יח"פ - מיקומים שונים - ריכוז ועדה.

 • מתקן התפלה אשקלון - ריכוז הרשות הממונה (WDA).

 • מתקן התפלה פלמחים - ריכוז הרשות הממונה (WDA).

 • מתקן התפלה מפרץ חיפה - ריכוז הרשות הממונה (WDA).

 • מתקן התפלה גליל מערבי (קיבוץ שומרת) - ריכוז הרשות הממונה (WDA).

 • מתקן התפלה אשדוד (אשקוגן) - ריכוז ועדה.

 • מתקן התפלה חדרה - ריכוז ועדה.

 • בית כלא באר שבע - ריכוז ועדה.

 • משרד הבטחון - משקיף במטות התוכנית.

לתחילת העמוד


עדכון אחרון: 01/12/2003           © כל הזכויות שמורות         פניות בקשר לאתר: pfi@inbal.co.il