Make your own free website on Tripod.com

דף הבית
 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

מדיניות ממשלת ישראל - כללי

ממשלת ישראל מחויבת לספק לאזרחיה את כלל השירותים הציבוריים.

מטרות הממשלה הן:

 • אספקת השירותים בדרך היעילה והכלכלית ביותר.

 • מיצוי אופטימאלי של המקורות.

מדיניות ממשלת ישראל בתחום התשתיות, ניתנת לתמצות כדלקמן (*):

 • הגברת השקעות בתשתית על מנת להביא למיצוי פוטנציאל הצמיחה של המשק הישראלי.

 • יצירת תנאים שיאפשרו להגדיל את ההשקעות בתשתיות ממקורות חוץ תקציביים.

 • בדומה למתרחש ברחבי העולם הגברת העברת פעילויות, בראש ובראשונה בתחומי תשתית התחבורה (כבישי אגרה, רכבות קלות), ייצור חשמל, תשתיות מים וביוב, לידי המגזר הפרטי ועל ידי כך להוסיף מקורות למימון ולהגביר את יעילות הפעלתן.

(* מתוך עיקרי תקציב המדינה 2003)

שיטת ה- PPP/PFI כשיטה חלופית לביצוע פרויקטים

הגדרת המונחים:

P.P.P - Public Private Partnership

הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי (לרב רחבי היקף ומורכבים), לצורך אספקת תשתית/מוצר/שרות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי, תוך מיצוי יתרונם היחסי של השותפים על-ידי הקצאה יעילה של סיכונים, מקורות ותגמולים, במטרה להשיא את איכות התשתית/מוצר/שרות במונחי עלות/תועלת.

P.F.I - Private Finance Initiative

PFI הוא אחר המודלים המרכזיים למימוש הסכמי PPP .

הסכמי PFI הינם הסכמים ארוכי טווח במסגרתם המגזר הציבורי מעביר למגזר הפרטי את האחריות לספק את התשתית/המוצר/השרות הציבורי, לרבות הקמה/רכישה/שיפוץ, מימון, תפעול ותחזוקה, ותוך ניצול היתרונות של המגזר הפרטי, לרבות יכולתו לנצל טוב יותר את הפוטנציאל הכלכלי של הנכס.

בתמורה המגזר הפרטי מקבל תשלומים לפי קריטריונים של ביצוע המוגדרים מראש, אשר יכולים להגיע:

 1. מהמשתמשים במוצר/שרות
 2. מהמגזר הציבורי    
 3. שילוב של השניים

במסגרת פרויקטים אלו יכללו כל העסקאות בהן בתום תקופת ההסכם הנכס עובר למגזר הציבורי וכן עסקאות בהן הנכס נשוא ההסכם אמור לשמש בעיקר את המגזר הציבורי ו/או שערך הגרט שלו בתום תקופת הסכם ה- PFI זניח.

 

במסגרת פרויקטי ה- PFI ניתן למצוא את המונחים הבאים:

 • B.O.T - Build, Operate, Transfer בנייה, הפעלה והעברה. בשיטה זו, בתום התקופה הנכס עובר למזמין - המגזר הציבורי.

 • B.O.O - Build, Own, Operate בנייה, הפעלה ובעלות - לאורך כל התקופה וגם בסיומה הנכס בבעלות המגזר הפרטי.

מאפייני PPP/PFI

 • שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי.

 • ניצול היתרונות היחסיים של המגזרים השונים, על ידי חלוקת סיכונים נכונה ביניהם.

 • פעילות המגזר הפרטי כוללת: תכנון, הקמה, מימון, תפעול ותחזוקה.

 • תקופת הסכם ארוכה (20-35 שנה).

 • מעבר ממעמד של בעלים למעמד של רוכשי שירות או מוצר (התשלום יכול להיעשות על ידי הציבור או הממשלה).

עלות מול תועלת בפרויקט PPP/PFI

פרויקטי ה- PFI מגלמים בתוכם יתרונות וחסרונות. יישום השיטה מתבקש כאשר סה"כ ערך היתרונות עולה על סה"כ ערך החסרונות.

היתרונות

 • אינטגרציה בין כל שלבי הביצוע של הפרויקט.

 • זיהוי, חלוקה וגידור אופטימאלי של סיכונים.

 • "משיכת" ידע וניסיון (כולל בינלאומי).

 • יישום שיטות וטכנולוגיות מתקדמות.

 • ניהול יעיל של שימושים אלטרנטיביים בנכס.

 • הפחתת מעורבות הממשלה במשק.

 • הגברת התחרות במשק.

 • יכולת לעודד צמיחה ללא הגדלת הגרעון הממשלתי (בטווח הקצר).

החסרונות

 • בעלות ושליטת המגזר הפרטי בנכסי המדינה.

 • הפרש בעלויות מימון.

 • עלויות מכרז.

 • הקשחת תקציב המדינה.

לתחילת העמוד

היקף הפרויקטים

היקף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי הנו כ- 6.6 מיליארד דולר, בחלוקה לפי תחומים כדלקמן:

תחבורה – 4.8 מיליארד דולר;

התפלה – 0.75 מיליארד דולר;

בינוי – 0.6 מיליארד דולר;

אנרגיה – 0.45 מיליארד דולר.

 

תחום התחבורה מרכז את המספר הגדול ביותר של פרויקטים, וכן את  מרבית ההשקעה הכספית. תחום זה, מהווה 73% מסה"כ עלות הפרויקטים, בחלוקה הבאה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגידול במספר הפרויקטים לאורך השנים

בטבלה הבאה את הגידול במספר הפרויקטים לאורך השנים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתחילת העמוד


עדכון אחרון: 30/11/2003            © כל הזכויות שמורות          פניות בקשר לאתר: pfi@inbal.co.il