Make your own free website on Tripod.com

הליך קידום הפרויקט
 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site

בדיקת התאמת הפרויקט ל- PPP/PFI - כללי

התהליך של בדיקת התאמת הפרויקט ל- PPP/PFI הנו תהליך אשר כולל מעורבות של מספר גופים, והוא מתחיל בשלב הגיית הפרויקט ומסתיים עם קבלת ההצעות למכרז.

על מנת שפרויקט יתאים ליישום בשיטת PPP/PFI הוא חייב להציג "רווחים" ותועלות מיישומו בשיטה זו, העולים על פערי העלויות הנובעים נעצם הוצאתו אל הפועל בשיטה זו.

היינו:  ∑ התועלות > ∑ העלויות      

את התהליך ניתן לראות בתרשים הזרימה הבא:

בדיקת הסביבה העסקית לביצוע הפרויקט בשיטת PPP/PFI

על-מנת לבחון האם הוצאת הפרויקט אל הפועל בשיטת PPP/PFI רלוונטית, יש למפות את ה"סביבה העסקית" של הפרויקט.

 במסגרת בדיקת הסביבה העסקית יש להתייחס למספר נקודות:

 • הערכה של התשתית, שיטות העבודה והנהלים הקיימים ליישום פרויקט.

 • האם צפויה להתקיים תחרות יעילה במכרז.

 • הערכת ההון הנדרש בטווח הקצר והבינוני על מנת להוציא לפועל את הפרויקט, והאם עומד הון כזה לרשות הגוף הפרטי ו/או הוא בעל יכולת לגייס הון בהיקף כזה.

 • ניתוח של שיטות ה- PPP/PFI  הרלוונטית להוצאתו של הפרויקט אל הפועל ובחירתה של השיטה הרלוונטית לאור ממצאים פיננסיים תומכים.

קריטריונים לבחינת התאמת פרויקט לשיטת PFI

קריטריונים אלו מתחלקים לשתי קבוצות: קריטריונים אשר עמידה בהם מהווה תנאי סף, וקריטריונים איכותיים, אשר יבדקו רק לאחר שהפרויקט עמד בקריטריונים המהווים תנאי סף.

תנאי סף

 • האם ניתן להעביר את סיכוני הפרויקט המרכזיים למגזר הפרטי.

 • האם בפרויקט יש מרכיב הפעלה ותחזוקה משמעותי.

 • האם ניתן לבנות מנגנון תשלום יעיל למדידת הייעוד העיקרי של הפרויקט.

קריטריונים איכותיים

 • האם קיימת אפשרות לגמישות בתכנון הפרויקט.

 • המידה בה ניתן לעשות שימוש אלטרנטיבי בנכסי הפרויקט.

 • האם קיימת מורכבות לוגיסטית וטכנולוגית משמעותית בפרויקט.

 • האם למגזר הציבורי אין ניסיון בביצוע פרויקטים מאותו סוג / האם למגזר הציבורי ניסיון מצטבר כושל בביצוע פרויקטים דומים בעבר.

 • אפשרות ליצור זהות אינטרסים בין המגזר הציבורי לפרטי.

 • האם יש לפרויקט גבולות פיזיים וגבולות אחריות ברורים.

 • האם גודל הפרויקט מתאים ל- PPP/PFI

 • יצירת אלטרנטיבה להפעלה על ידי המגזר הציבורי

בדיקת הצעות הזכיינים במכרז מול ה- PSC

Public Sector Comparator) PSC - ה הוא כלי התומך בקבלת החלטות של צוות ניהול הפרויקט.

תפקידו הכללי של ה-PSC  הוא לקבוע האם לקידום פרויקט ספציפי באמצעות המגזר הפרטי יש פוטנציאל כלכלי אמיתי לחיסכון (Value for Money) עבור המגזר הציבורי.

תהליך זה מתבצע באמצעות השוואה בין ה- PSC, שהוא למעשה סך עלויות הפרויקט אילו היה מבוצע במלואו על ידי המגזר הציבורי, לרבות תמחור הסיכונים המוטלים על הזוכה במסגרת מכרז ה- PFI, ובין ההצעות של המתמודדים במכרז.

לתחילת העמוד

קווים מנחים להוצאת מכרזים לפרויקטים בשיטת PPP/PFI

בימים אלו נעשית עבודה מקיפה בנושא זה במסגרת ועדה בראשות המשנה לחשב הכללי מר אלדד פרשר. חומר אשר פרסומו לציבור יאושר, יצורף לאתר האינטרנט של האגף.

 

הליך המכרז

להלן אבני דרך מרכזיות בהליך המכרז:

 • מינוי ועדת מכרזים בינמשרדית על ידי החשב הכללי בראשה נציג החשב הכללי, ובה חברים נציגים ממשרד האוצר וממשרדים רלבנטיים אחרים.

 • בחירת יועצים חיצוניים (כולל יועצים בינלאומיים) והקמת צוותי עבודה.

 • לימוד החומר כולל ניסיון בינלאומי שנצבר בתחום, וקביעת עקרונות המכרז, לרבות הצורך בשינוי חקיקה ופרסום RFI.

 • בניית מטריצת סיכונים.

 • הכנת מסמכי מכרז.

 • פרסום המכרז והפצתו ברבים.

 

מבנה ההתקשרות עם הזוכה

לאחר בדיקת תוצאות המכרז מול ה- PSC, והחלטה כי לביצוע הפרויקט באמצעות המגזר הפרטי יש אכן פוטנציאל כלכלי אמיתי לחיסכון, ייחתם ההסכם עם הזוכה.

מבנה ההתקשרות בין הגופים השונים הינה במתכונת כללית כדקלמן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתחילת העמוד

לוח זמנים בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי

הליך המכרז של פרויקטים PPP/PFI הינו הליך מורכב, הכולל מספר שלבים ומעורבות של מספר רב של גורמים ממשלתיים ואחרים. בטבלה זו, אנו מביאים לוח זמנים למימוש מכרז, הרלבנטי במקרה בו אין אילוצים ומגבלות תכנוניים, משפטיים וכו'.

           שלב                                                                        משך זמן

                                                                                (חודשים)

 •  מינוי ועדה ויועצים                                                             1

 •  הכנת מסמכי מיון מוקדם                                                 3-4

 •  קבלת הצעות                                                                  3

 •  בדיקת ההצעות ופרסום רשימת משתתפים במכרז            1

 •  פרסום  RFP                                                                  - -

 •  הגשת הצעות למכרז                                                     4-6

 •  בדיקת הצעות                                                               1-2

 • התמחרות                                                                     1-2

 • סגירה פיננסית                                                              6-9

                                                                                            --------

 סה"כ                                                                                   20-27

                                                                                            =====

 

חוזה סטנדרטי

חברת TASC Ernst & Young בשיתוף מלצר ושות' עורכי דין, ומשרד עורכי הדין  White & Case הכינו במהלך שנת 2001 "הנחיות להכנת חוזה סטנדרטי לפרויקט B.O.T/P.F.I", עבור ממשלת ישראל.

ניתן להוריד את המסמך מאתר החשב הכללי, משרד האוצר בפורמט Word או PDF.

 

הרשות הממונה, ניהול הסכם ה- PFI

הרשות הממונה מלווה את הפרויקט החל ממועד בחירת הזוכה והסגירה הפיננסית, ועד להעברת הנכס/מתקן למדינה בתום תקופת הסכם ה- PFI.

זהות הרשות הממונה

הישות אשר נבחרת לשמש כרשות הממונה, יכולה להיות אחת מהשתיים:

 • חברה ייעודית לפרויקט מסוים, כגון: חברת כביש חוצה ישראל, חברת נת"ע.

 • ועדת היגוי בינמשרדית (כגון: WDA במתקני ההתפלה, JPTA בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים), הממונה על ידי החשב הכללי, וכוללת נציגות ממשרד האוצר ומהמשרד הייעודי.

תפקידיה המרכזיים של הרשות הממונה

 • להבטיח את יישום הפרויקט בהתאם להסכם ה- PFI ונספחיו.

 • לפקח אחר מילוי המחויבויות של הזוכה על פי הסכם ה- PFI.

 • לפעול למילוי המחויבויות של המדינה על פי הסכם ה- PFI.

 • להבטיח ניהול ותזמון יעיל ותכליתי של פעילות גופי המדינה במתן מענה לפניות הזוכה (One Stop Shop).

לתחילת העמוד


עדכון אחרון: 30/11/2003           © כל הזכויות שמורות           פניות בקשר לאתר: pfi@inbal.co.il