Make your own free website on Tripod.com


 

דף הבית
אודות האגף
ידיעון האגף
מצגות האגף
הליך קידום הפרויקט
הפרויקטים
מפת הפרויקטים
סוגיות מקצועיות
חדשות ואירועים
מפת האתר
משוב
קישורים
צור קשר
English Site


השתמש בטופס שלהלן כדי לחפש באתר זה מסמכים המכילים מילים ספציפיות או צירופי מילים. מנגנון חיפוש הטקסט יציג רשימה משוקללת של מסמכים תואמים, כשההתאמות הטובות יותר מופיעות ראשונות. כל פריט ברשימה משמש כקישור למסמך תואם; אם למסמך יש כותרת, היא תוצג. אם לא, יוצג רק שם הקובץ של המסמך. הסבר קצר אודות שפת השאילתות זמין, בצירוף דוגמאות.

חפש את:


שפת השאילתות

מנגנון חיפוש הטקסט מאפשר ליצור שאילתות מביטויים בוליאניים שרירותיים שמכילים את מילות המפתח AND,‏ OR ו- NOT, והמקובצים באמצעות סוגריים. לדוגמה:

אחזור מידע
חיפוש מסמכים שמכילים את המילים 'אחזור' או 'מידע'

אחזור or מידע
כנ"ל

אחזור and מידע
מחפש מסמכים שמכילים הן את המילה 'אחזור' והן את המילה 'מידע'

אחזור not מידע
מחפש מסמכים שמכילים את המילה 'אחזור' אך לא את המילה 'מידע'

(אחזור not מידע) WAIS and
מחפש מסמכים שמכילים את המילה 'WAIS' וגם את המילה 'אחזור', אך לא את המילה 'מידע'

אינטרנט*
מחפש מסמכים המכילים מילים שמתחילות ב'אינטרנט'

חזרה לראש הדף

מידע אודות המחבר מופיע כאן.
זכויות יוצרים © 2001 [שם הארגון]. כל הזכויות שמורות.
השתנה: 02/12/03.